.

Gemeenschappelijk Wonen

Onder gemeenschappelijk wonen verstaat we alle vormen van wonen waarbij meerdere huishoudens* een of meer ontmoetings- en/of werkruimten gemeenschappelijk gebruiken en beheren, waarbij het lidmaatschap vrijwillig is en de groep zelf beslist over de toelating van nieuwe leden.

We schatten het aantal woongemeenschappen in Nederland op meer dan 10.000. Oftewel: ongeveer 1% van de nederlandse bevolking woont 'gemeenschappelijk'.

Er zijn in de loop der jaren vele varianten van gemeenschappelijk wonen ontwikkeld en er komen ook steeds nieuwe vormen bij.

________
* Een woongroep is een zelfstandig primair huishouden met ten minste drie volwassen leden, afkomstig uit meer dan één kinderschare. (Harrie Jansen, Woongroepen in Nederland, 1990, blz. 42)

foto